Johan Wauman

 Johan Wauman, directeur

   

Seminariecentrum Gent

   
Johan Wauman

 Kristof Musschoot, Coördinator seminariecentrum Gent
 kristof.musschoot@confederatiebouw.be

   

 Stéphanie Schijvens, onderhoud en logistiek
 

   

Seminariecentrum Sint-Niklaas

   

 Leen Van Puyenbroeck, Coördinator seminariecentrum Sint-Niklaas